Lärarassistenter ger lärarna mer tid för undervisning

De nationella proven bör i större utsträckning bli digitala. Dessutom vill vi att central rättning införs i så stor utsträckning som det är möjligt och lämpligt.

Stärk läraryrket. Skolverket pekar på att svenska lärare lägger över två timmar per dag på administration och uppgifter relaterade till ordning och omsorg. Tid som skulle kunna användas till lärande. Vi vill därför satsa 200 miljoner kronor per år på att införa lärarassistenter i skolan, skriver moderatledaren Anna Kinberg Batra.

För många elever börjar skoldagen med förväntansfulla steg. Ivriga händer räcks upp för att svara på lärarens frågor. Anteckningsböcker fylls med glosor, mattetal och den senaste geografiläxan. Men alla elever upplever inte skolan på samma sätt. Det kan vara kämpigt och varje uppgift kan vara en stor utmaning. För dessa elever måste vi göra mer. En bra skola är inte bara en rättighet, det är ett löfte från en generation till den nästa om en bra framtid både för den enskilde och för Sverige. Därför berör läget i skolan alla. Det definierar vilket land vi är och vill vara.

Svensk skola står inför flera utmaningar. Den främsta är de fallande kunskapsresultaten. I dag lämnar alltför många grundskolan och gymnasiet utan tillräckliga kunskaper. Förra våren var det 14.000 elever som gick ut nian utan att bli behöriga till gymnasiet. Det är oacceptabelt.

Förra året kom det också fler än 65.000 asylsökande barn och ungdomar under 18 år till Sverige. I år beräknas det komma ytterligare över 40.000 asylsökande barn och ungdomar. De ska alla börja förskolan, grundskolan och gymnasiet. Många av dem är dessutom ensamkommande. Det är naivt att tro att den akuta flyktingkrisen är över, och det nuvarande läget innebär en stor påfrestning för hela den svenska skolan, men vi kan klara det om vi tar utmaningen på allvar.

Vi ska inte sänka våra ambitioner på grund av krävande tider. Tvärtom. Ingen ska behöva känna oro för att det kompromissas med kunskapskraven. Kunskaperna i svensk skola får inte urholkas utan fler elever behöver lära sig mer.

Skickliga lärare ska ha bra betalt och Sveriges lärare ska känna sig trygga med att de riktade lönehöjningar som görs i dag ska fortsätta att gälla.

Därför är det avgörande att den svenska skolan får tillräckliga resurser. Inget är viktigare för att höja kunskapsresultaten än att ge lärarna kraft och tid att få vara just lärare. Sveriges elever behöver mer tid med sina lärare.

 

Därför tre åtgärder för att stärka läraryrket:

1. För det första behöver lärarna få mer tid till undervisning.

Att bli lärare handlar om en vilja att ge barn och ungdomar kunskaperna och verktygen att stå på egna ben. Tyvärr finns det många exempel när lärare känner att de inte får tiden att räcka till trots långa arbetsdagar. Något som leder till frustration hos lärarna och att elever kan gå miste om tillräckligt stöd för att nå kunskapsmålen.

Internationella undersökningar visar att svenska lärare använder mindre andel av sin tid till undervisning jämfört med andra länder. Skolverket pekar på att svenska lärare lägger över två timmar per dag på administration och uppgifter relaterade till ordning och omsorg. Det handlar exempelvis om att iordningställa lokaler, behandla ledighetsansökningar, agera rastvakt och övervaka omklädningsrum. Detta är tid som skulle kunna användas till lärande och till att ge stöd åt dem som behöver det mest.

För att ge lärare mer tid för att exempelvis förbereda lektioner samt fokusera på undervisningen vill vi satsa 200 miljoner kronor per år på att införa lärarassistenter i skolan. Lärarassistenternas uppdrag ska vara att assistera och avlasta lärarna med uppgifter av administrativ karaktär. Förutom ovan nämnda exempel kan det även handla om att lägga ut information på skolans hemsida, skriva veckobrev, plocka fram nödvändigt material och kontrollera närvaro.

Satsningarna riktas i första hand till de tidigare årskurserna på de skolor som har störst utmaningar så att den extra undervisningen och stödet kan komma så tidigt som möjligt.

 

2. För det andra behöver lärarlönerna höjas.

Lärarbristen är stor i Sverige och även om antalet sökande till lärarutbildningen har ökat de senaste åren är det fortfarande för få som söker sig till läraryrket. Detta är allvarligt då lärarna är nyckeln för att se till att fler lär sig mer i skolan. För att lösa lärarbristen behöver läraryrkets status höjas.

Skickliga lärare ska ha bra betalt och Sveriges lärare ska känna sig trygga med att de riktade lönehöjningar som görs i dag ska fortsätta att gälla. Moderaterna ger därför nu besked om att höjningen av lärarlönerna med tre miljarder kronor, och som berör runt 60.000 lärare, ska ligga kvar.

 

3. För det tredje bör central rättning av nationella prov införas.

De nationella proven är en viktig del i uppföljningen av elevernas resultat. Det är ett av flera verktyg för att avgöra vilka elever som behöver tidigt och utökat stöd. Samtidigt tar rättningen av de nationella proven tid från lärarnas undervisningstid med eleverna.

Vi vill att kunskapsuppföljningen i skolan ska vara tydlig och vi vill att lärarna får mer tid till undervisning och att förbereda sina lektioner. Därför bör de nationella proven i större utsträckning bli digitala. För att bedömningen av eleverna ska vara jämlik och rättvis är det även viktigt att proven bedöms på ett liknande sätt, oavsett vilken skola eleven tillhör eller vilken lärare eleven har.

Källa: dn.se

TOP skolor

Sollentuna international school

Bygatan 78, 19146 SOLLENTUNA
Telefon: 08-57922985
WWW: www.sollentuna.se/sis

Läs mer på

IT-Gymnasiet Västerås

Ingenjör Bååths gata 47, T 6, 72212 VÄSTERÅS
Telefon: 021-403940
WWW: www.it-gymnasiet.se

Läs mer på

Alsalam

Hagagatan 51 A, 70346 ÖREBRO
Telefon: 019-123146
WWW: www.alsalam.se

Läs mer på

Alpha International College

Box 195, 59323 VÄSTERVIK
Telefon: 0704538712
WWW: www.alphainternationalcollege.com

Läs mer på

Vill du också göra din skola synlig här?

Jag vill ha mer information

Vill du göra reklam för din skola?

Snabb kontakt

info@skollistan.eu

* dessa kontakter är inte skolkontakter, utan kontakter till operatören av SkolListan.eu

Operatör av webbplats

just4web.cz s.r.o.
Org. nr.: 27547876

Gå till kontakt